Regulamin serwisu

 

 Jak korzystać z portalu Dyskurs Publiczny

REGULAMIN

WAŻNE TERMINY

 

Badacz: użytkownik zarejestrowany i zalogowany, publikujący na Portalu rezultaty swoich badań i analiz (oryginalnych lub publikowanych wcześniej w czasopismach i książkach naukowych) oraz zamieszczający teksty w repozytorium).

Dyskutant społeczny: użytkownik zarejestrowany i zalogowany, zamieszczający komentarze i teksty w repozytorium

Użytkownik niezalogowany: użytkownik przeglądający zawartość Portalu, w tej formie korzystania nie jest wymagana rejestracja i logowanie.

Repozytorium: baza tekstów (słownych, ilustracyjnych, audio i wideo) uznanych za istotne dla badania i analizy polskiego dyskursu publicznego. Teksty są katalogowane (opisane nazwiskiem/nazwą autora, miejscem i datą upublicznienia itp.) oraz podane w formacie, który pozwala je badać metodami ilościowo-jakościowymi.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług niekomercyjnego portalu Dyskurs Publiczny (dalej: Portal).
 2. Portal stworzyło konsorcjum naukowe Analiza Dyskursu (dalej: Konsorcjum), w ramach grantu NPRH Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne. Administratorem jest powołany przez  Konsorcjum zespół powołany przez Konsorcjum.
 3. Konsorcjum za pośrednictwem Portalu udostępnia nieodpłatnie szerokiemu gronu odbiorców (społeczeństwu) wiedzę naukową o istotnych polskich tekstach publicznych, dane o tych tekstach oraz naukowe ich analizy.
 4. Konsorcjum za pośrednictwem portalu daje też badaczom możliwość zakładania naukowego profilu i udziału w badaniach tekstów publicznych, czyli dodawania tekstów istotnych, dodawania własnych analizy i publikacji naukowych.
 5. Teksty istotne, wg własnej oceny, mogą również proponować dyskutanci społeczni.
 6. Portal funkcjonuje pod adresem www.dyskurspubliczny.pl.
 7. Na portalu udostępniane są treści wyłącznie o charakterze informacyjno-publicystycznym, badawczo-analitycznym i edukacyjnym związane z projektami naukowymi, których celem jest analiza komunikowania publicznego w Polsce  i aktywnością w tym zakresie użytkowników Portalu.
 8. Portal zawiera repozytorium tekstów istotnych (wraz z analizami), profile badaczy i bazę publikacji naukowych.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 

 1. Użytkownikiem portalu zostaje każdy, kto go przegląda. Użytkownik zdobędzie indywidualne konto (profil) po przejściu procesu rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownicy winni pamiętać, że materiały udostępniane na Portalu mogą podlegać ochronie prawa autorskiego i ich dalsze wykorzystanie (przedrukowanie, kopiowanie i umieszczanie na innych stronach www), poza użytkiem własnym i celami edukacyjno-naukowymi,  może wymagać uzyskania stosownej zgody uprawnionych – w czym Portal nie pośredniczy.
 3. Użytkownik niezalogowany może przeglądać i zapoznawać się z materiałami i wynikami badań udostępnionymi na portalu.
 4. Dyskutant społeczny może przeglądać i zapoznawać się z materiałami i wynikami badań udostępnionymi na portalu oraz, po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się, może zamieszczać teksty źródłowe w repozytorium oraz komentarze i opinie w trybie przyjętym dla Portalu i z uwzględnieniem poszanowania zasad niniejszego regulaminu.
 5. Badacz, po uprzedniej rejestracji, zalogowaniu się oraz nadaniu statusu badacza  przez administratora Portalu, może: 
  1. umieszczać teksty źródłowe w repozytorium w trybie przewidzianym funkcjonalnością Portalu i pod warunkiem opisania ich zgodnie z przyjętym standardem, 
  2. publikować swoje analizy i artykuły (oryginalne lub wcześniej publikowane w czasopismach i książkach naukowych), 
  3. wykorzystywać funkcjonalności i narzędzia Portalu w prowadzonych badaniach i komunikacji i współpracy z innymi badaczami.
 6. Zamieszczanie na Portalu artykułów, analiz i innych materiałów własnego autorstwa przez badaczy:
  1. Zamieszczając własne analizy i komentarze na Portalu, ich autor  udziela  tym samym nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie  licencji na korzystanie z tego materiału przez innych użytkowników Portalu  w celu, do jakiego stworzono Portal (p. Postanowienia ogólne Regulaminu)
  2. Materiały są publikowane w serwisie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0). Pełny tekst licencji – w brzmieniu, w jakim będzie ona wiążąca dla materiałów publikowanych w serwisie – znajduje się pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode.
  3. Zamieszczenie na  portalu własnego tekstu jest równoznaczne ze złożeniem przez umieszczającego oświadczenia, że jest on autorem materiału i ma prawo swobodnie nim rozporządzać. Jeśli oświadczenie to okaże się nieprawdziwe i skutkiem tego do Administratora zostaną zgłoszone roszczenia osób trzecich powołujące się na naruszenia prawa, zamieszczający materiał będzie obowiązany naprawić wynikłą stąd szkodę.
  4. Administrator Portalu usuwa materiały, o których powziął wiarygodną informację, że naruszają prawa autorskie osób trzecich lub z innych względów ich publikowanie sprzeciwia się prawu.
  5. Administrator Portalu może usunąć materiał na żądanie jego autora, jeśli żądanie to poparto wskazując ważny powód. Nie poczytuje się za ważny powód tego, że materiał stał się przedmiotem ostrej krytyki. 
  6. Umieszczając materiał cudzego autorstwa w Repozytorium należy podać imię i nazwisko tego autora, źródło, dane bibliograficzne druku  zwartego lub czasopisma z datą i miejscem opublikowania oraz wydawcą, informacje jednoznacznie identyfikujące źródło pozyskania materiału w przypadku pliku dźwiękowego, video itp.; odnośnik adresu internetowego.
 7. Materiały złożone w Repozytorium mogą być wykorzystywane przez użytkowników Portalu wyłącznie jako ilustracja i materiał porównawczy wywodów badaczy (art. 29 ustawy o prawie autorskim – w celu: analizy krytycznej, wyjaśniania i edukacji).
  1. Jeżeli Administratorowi Portalu zgłosi zastrzeżenia autor  materiałów umieszczonych w Repozytorium bez jego zgody domagając się ich usunięcia, Administrator  bezzwłocznie to uczyni.

 

 

 

 

III. DODAWANIE KOMENTARZY

 

 1. Administrator  Portalu zapewnia wszystkim zalogowanym użytkownikom prawo do opiniowania i komentowania zamieszczonych na nim tekstów.
 2. W komentarzach nie wolno umieszczać:
  1. cudzych utworów skopiowanych w całości lub we fragmentach,
  2. treści sprzecznych z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności treści naruszających dobra osobiste, treści pochwalających komunizm lub faszyzm albo negujących komunistyczne i faszystowskie zbrodnie, a także wypowiedzi nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym, wyznaniowym bądź pochwalających lub zachęcających do używania przemocy,
  3. linków do treści, o jakich mowa w pkt. 2a i 2b,
  4. treści wulgarnych i obscenicznych, 
  5. wypowiedzi oczywiście szkodliwych dla poziomu dyskusji, w tym zwłaszcza forsujących twierdzenia i opinie jawnie nonsensowne, nienaukowe lub nieweryfikowalne,
  6. nienawiązujących do treści komentowanego materiału lub dyskusji (tzw. thread hi-jacking),
  7. zduplikowanych,
  8. zawierających jawną lub ukrytą reklamę,
  9. napisanych w sposób rażąco łamiących jego zasady języka polskiego lub zasady języka, w jakim komentarz został napisany,
  10. innych, których forma, treść, liczba lub data dodania nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że mają na celu uniemożliwienie lub utrudnienie dyskusji (trolling),
  11. tekstu w nawiasach trójkątnych, kodu HTML oraz innych elementów, które nie mogą być poprawnie zarchiwizowane w Portalu albo mogą zakłócić jego poprawne działanie.
 3. Administrator usunie komentarz, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu w całości lub – odpowiednio to zaznaczając – niezgodne z regulaminem fragmenty.
 4. Przypadki naruszenia regulaminu należy zgłaszać pocztą elektroniczną (…..@......), z podaniem linku do komentarza i wskazaniem punktów regulaminu, które ten komentarz narusza.

 

 

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W trakcie korzystania z portalu Dyskurs Publiczny możesz zostać poproszony/a o podanie niektórych danych osobowych, na przykład e-maila, imienia, stopnia naukowego. Zastrzegamy sobie możliwość gromadzenia danych i wykorzystywania ich na potrzeby portalu, np. do wysyłania newsletterów oraz innych informacji. Informacje osobowe można modyfikować lub usuwać edytując swój progil.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 3. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i zobowiązuje się informować o nich na stronach serwisu.

 

© Copyright 2014 Analiza Dyskursu Publicznego

Data opublikowania regulaminu ….